ایزی سهام

معرفی سهم های مستعد رشد

هدف ۶۱۰۰ ریال
حد ضرر ۳۹۰۰ ریال
قیمت خرید ۴۱۲۰ ریال
قیمت فعلی ۵۸۶۰ ریال
وضعیت ۴۲.۲۳%

آپدیت در ۴ فروردین ورژن ۶.۳.۰

سیگنال خرید و فروش بورس